O nieruchomościach słów kilka

      Na tej pod stronie pragniemy przytoczyć Państwu podstawową definicję nieruchomości oraz wskazać ich rodzaje. Najpełniejszą a zarazem najpowszechniejszą definicję nieruchomości dostarcza nam Kodeks Cywilny. Definicja ta jest zlokalizowana w artykule 46 § 1 i brzmi następująco: „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Przytoczna definicja wskazuje, że nieruchomościami są działki gruntu oraz, że na mocy innych przepisów nieruchomościami stają się budynku trwale z gruntem związane lub wyodrębnione części tych budynków.

       Inna definicja, którą należy przedstawić ze względu na skalę jej wykorzystania to znajdująca się w Ustawie o Księgach Wieczystych i hipotece.  Według zapisów w przytoczonym akcie prawnym „nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej, dla której urządzono księgę wieczystą”.